Dinamik Liderlik

“Tüm yönetim kitapları, benim yazdıklarımda dahil, diğer insanların yönetilmesine odaklanır. Ama önce kendini yönetemezsen başkalarını yönetemezsin.”  Peter Drucker

Dinamik Liderlik Modeli, Abdurrahman Subaş (2017) tarafından doktora tezinde geliştirilen dokuz liderlik stilinin, enneagram dokuz kişilik tipiyle ilişkili olduğunu savunan bir liderlik stilleri yaklaşımıdır. DLM Türkiye’de ve Dünyada liderlik stilleri ve enneagram kişilik tiplerinin ilişkisini amprik olarak nicel verilerle ortaya koyan ilk çalışmadır.

Dinamik Liderlik modeli, Enneagram Kişilik Kuramına dayanmakla birlikte, liderlikte durumsallık kuramı, özellikler kuramı ve davranışçı kuram ile uyumlu bir modeldir. Enneagram tiplerinin liderlik stilleri üzerine Joseph (2003), Bodga (2004), Bodga (2007), Brazda (2007), Bodga (2010), Ledlow ve Coppola (2014) ile Chestnut (2017) çalışmalar yapmışlardır. Ancak, hangi kişilik tipinin hangi liderlik stiline ne düzeyde yöneldiği bilimsel olarak ilk defa Subaş (2017) tarafından tespit edilmiştir.

Dinamik liderlik kuramında, enneagram kişilik tiplerinin hangi liderlik stiline yönelebileceğine dair amprik veriler sunulmakta ve bunları enneagram teorisi, liderlikte durumsallık kuramı, özellikler kuramı ve davranışçı kuramlarla ayrı ayrı açıklamaktadır.

Modele, Dinamik Liderlik isminin verilmesinin nedeni, modelin statik bir liderlik önermesi getirmemesidir.

Dinamik Liderlik Modeline göre, liderlik stili en çok kişilik tipinden etkilenmenin yanında, kanat etkisi, güven ve stres noktalarının etkisi, sentetik kişilik etkisi, ideal benlik etkisi, örgüt kültürü, üst yönetimlerin tutumları, örgütsel kaynaklar ve sosyal etkilerden dolayı dinamik bir yapıya sahiptir. Dinamik Liderlik, Dinamik Liderlik Stili Ölçeği (DLSÖ) ve Enneagram Kişlik Ölçeği (EKÖ)  ile çalışan bir modeldir. Her iki ölçek, Subaş tarafından doktora tezinde geliştirilmiş ve ölçeklerin geçerlik güvenirliği yapılmıştır. 

“Liderlik, potansiyelleri vizyona uygun olarak merkezden çevreye doğru yönetme sanatıdır. Merkez bireyin kendisi, potansiyeller ise kaynaklar ve ilişkilerdir. Dinamik Liderlik Modeli, kendimizden çevreye doğru genişleyen liderlik yaklaşımıdır.”  Dr. Abdurrahman Subaş

DLM Liderlik Stilleri

DLM Stil 1. Prensipli Liderlik (Principle Centred Leadershıp): Hedefleri net olarak belirlemek ve diğerlerine yüksek kaliteye ulaşabilmeleri için ilham kaynağı olmak.

DLM Stil 2. Hizmetkar Liderlik (The Servant Leader): Takım çalışmalarının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirip takdir etmek ve dolayısıyla insanları organizasyonel hedeflere ulaşmaları hususunda motive etmek.

DLM Stil 3. Girişimci Liderlik (Entrepreneurial Leadership): İnsanların organizasyonun hedeflerini ve yapısını anlayacağı ve dolayısıyla sonuca ulaşacak bir ortam yaratmaktır.

DLM Stil 4. Dönüşümcü Liderlik (Transformational Leadership): İnsanlar için anlam taşıyan ve amacı olan organizasyonlar yaratmaktır.  Bunun için mevcut düzeni reddedip dönüşümü arzularlar. Bu sayede herkesin mükemmel bir iş çıkarmak için ilham alacağını düşünürler.

DLM Stil 5. Stratejik Liderlik (Strategic Leadership): Araştırma, fikir üretme ve planlamaya dayalı verimli bir organizasyon yaratmaktır.  Bu sayede tüm sistem birbirine oturur ve insanlar ortak bir misyon doğrultusunda çalışırlar.

DLM Stil 6. Etkileşimsel Liderlik (Transactional Leaders): Herkesin kendini çözümün bir parçası olarak hissedeceği, yaratıcı bir problem çözme ortamı geliştirerek, organizasyonel problemleri çözmektir.

DLM Stil 7. Vizyoner Liderlik (Visionary Leaders): İnsanları heyecanlandırmak ve yenilikçi girişimlerde bulunmalarını sağlamaktır. Bu sayede organizasyon yeni ve önemli iş fikirlerinden faydalanma imkanı sağlayacaktır.

DLM Stil 8. Otoriter Liderlik (Authoritaria Leadership: Organizasyonu istenen sonuçlara etkin ve adil bir yolla ulaştırmak için karar almak, her türlü sorunu hızla çözmek ve sonuca ulaşacağından emin olmaktır.

DLM Stil 9. Güçlendirici Liderlik (Empowering Leadership): Açıkça yapılandırılmış ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratarak, ortak bir misyona ulaşmaya yardımcı olmaktır.

 Enneagram kişilik tiplerinin liderlik stillerine yöneliminde Subaş şu bulgulara ulaşmıştır.


*Mükemmeliyetçi (T1) kişilik tipler, % 74 oranında Prensipli liderlik stiline eğilimli,

*Yardımcı (T2) kişilik tipler, % 68 oranında Hizmetkar liderlik stiline eğilimli,

*Başaran (T3) kişilik tipler, % 55 oranında Girişimsel liderlik stiline eğilimli,

*Özgün (T4) kişilik tipler, % 62 oranında Dönüşümsel liderlik stiline eğilimli,

*Gözlemci (T5)  kişilik tipler, % 61 oranında Stratejik liderlik stiline eğilimli,

*Sorgulayan (T6) kişilik tipler, % 64 oranında Etkileşimsel liderlik stiline eğilimli,

*Maceracı (T7)  kişilik tipler, % 65 oranında Vizyoner liderlik stiline eğilimli,

*Reis (T8) kişilik tipler, % 74 oranında Otoriter liderlik stiline eğilimli,

*Uzlaşmacı (T9) kişilik tipler, % 65 oranında Güçlendirici liderlik stiline eğilimlidir.

Model kapsamında, DLM-R kişilik, kariyer ve liderlik stilleri raporları verilmektedir.

 DLM-R: Dinamik Liderlik Modeli Raporlama

Dinamik Liderlik Modeli Raporu, geleceğin liderlik stilleri raporu olma iddiasındadır.

DLM-R, Enneagram Kişilik Ölçeği (EKÖ) ve Dinamik Liderlik Stili Ölçeğini (DLSÖ) kullanarak 3 farklı rapor üretmektedir.

 DLM-R: Enneagram Kişilik Raporu

* Enneagram Kişilik Tiplerinin Tespiti

* Kişilik Tiplerinin Ayrıntılı Özellikleri

* Kişilik Tiplerinin Stres ve Öfke Potansiyelleri

 DLM-R:  Kariyer Raporu

*Enenagram Kişilik Raporu

* Enneagram Kariyer Raporu

o  Kişilik tipi için uygun departmanlar

o  Kişilik tipi için uygun kariyer seçenekleri

o  Kişilik tipi için uygun olmayan kariyer seçenekleri

DLM-R: Liderlik Stili Raporu

*  Enneagram Kişilik Raporu

* Kariyer Raporu

* Liderlik Stilinin Tespiti

o  Doğal liderlik Stili

o  Vurgulanan Liderlik Stili

*Liderlik Stillerinin ayrıntılı özellikleri

*Liderlik Stillerinin Zihni Modelleri, Duygusal Potansiyelleri,

* Liderlik Stilinin İletişim Potansiyelleri, Takımla Çalışma Potansiyelleri ve Karar Verme Potansiyelleri ve Çatışma Potansiyellerinin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gelişim önerileri

DEQ-R: Dinamik Duygusal Zeka Raporu

Dİnamik Duygusal Zeka ölçeği ile duygusal zekanızı ölçebilir, kişisel farkındalık kazanabilirsiniz. Dinamik Duygusal Zeka Ölçeği halihazırda 65 sorudan oluşup 6 alt boyut ve ortalama puan ile size rapor sunmaktadır.

* Konsatrasyon: Gerçek zamanlı yaşama.
* Kabulleniş: Gerçeği kabullenme.
* Bilinçli çözüm: Problemlere bilinçli yaklaşım.
* Saf İrade: Eyleme geçme ve eylemi sürdürme iradesi.
* Empati: Başkalarının duygularını anlama ve destek olma.
* Ortalama: Dinamik duygusal zeka puan ortalamanız.

DLM-A: Dinamik Liderlik Akademisi Eğitim Çözümleri

*360 Derece Liderlik Yaklaşımı Eğitimleri

* Kişilik ve Liderlik için Farkındalık, Gelişim ve Dönüşüm Eğitimleri

* Yönetici Koçluğu

* Kurumsal Liderlik Atölyeleri* Kurumsal Liderlik Atölyeleri

*  Duygusal Zeka Atölyesi

* DLM Akademi

DLM-R profesyonel ürünlerinden yararlanmak için https://dinamikliderlik.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

 DLM, Tescilli Markadır.